Inwerkingtreding Boek 10 Burgerlijk Wetboek per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 is boek 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in werking getreden.
Na jarenlange discussies is aan de versnippering van het internationaal privaatrecht in allerlei, soms onsamenhangende, regelingen en wetten een einde gekomen. De wettelijke regelingen van het Internationaal privaatrecht zijn met boek 10 BW tot een systematisch en samenhangend geheel bijeengebracht.
Het  familie- en erfrecht is één van de rechtsgebieden die in Boek 10 BW zijn opgenomen. In boek 10 BW zijn achtereenvolgens de conflictregels over de naam, over het huwelijk, over huwelijksbetrekkingen en huwelijksvermogensregime, over echtscheiding, over geregistreerd partnerschap, over afstamming en adoptie en over overige onderwerpen van familierecht zoals kinderbescherming, kinderontvoering en kinderalimentatie te vinden. Daarnaast is er regelgeving over het internationale erfrecht opgenomen. Voor een groot deel komen de regels in boek 10 BW overeen met de oude regelgeving.

Een belangrijke uitzondering hierop vormt artikel 10:56 BW over het toepasselijke recht bij een internationale echtscheiding. Nieuw in dit artikel is dat indien een verzoek tot echtscheiding in Nederland wordt ingediend voortaan op de echtscheiding Nederlands recht van toepassing is. Slechts onder bepaalde omstandigheden kan een keuze worden gedaan voor het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten. Dit artikel vereenvoudigt de vroegere regeling aanzienlijk. Voor bijvoorbeeld echtgenoten met een buitenlandse nationaliteit die in Nederland een echtscheiding aanhangig maken geldt nu dat ook al hebben zij beiden een andere gemeenschappelijke nationaliteit, in beginsel gewoon Nederlands recht van toepassing is op hun verzoek tot echtscheiding.

Een belangrijke kanttekening blijft wel bestaan: verordeningen uit Europa en internationale verdragen hebben voorrang op boek 10 BW. Als een onderwerp in een verordening of verdrag is geregeld gaat dit voor.

Indien u meer wilt weten over boek 10 BW of over andere ontwikkelingen op het gebied van het internationaal privaatrecht,  verstrekt Internationaal Familierecht Advies u graag meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *