Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Internationaal FamilieRecht Advies

1. Internationaal FamilieRecht Advies is een adviesbureau gevestigd te Breda, bestaande uit de natuurlijke persoon mr. B.F.P. Lhoëst.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Internationaal FamilieRecht Advies, ook als de werkzaamheden worden verricht door een bepaalde aan Internationaal FamilieRecht Advies verbonden persoon. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

3. Kosten van derden, zoals door Internationaal FamilieRecht Advies ingeschakelde deskundigen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Aan incassomaatregelen verbonden werkelijk gemaakte kosten zullen ten laste van de opdrachtgever gebracht mogen worden. Internationaal FamilieRecht Advies is te allen tijde bevoegd om een voorschot te vragen ter zekerheid voor de betalingsverplichting van de opdrachtgever en zij is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien tijdige betaling uitblijft van het voorschot waarom is verzocht.

4. Nadat de behandeling van een dossier door Internationaal FamilieRecht Advies is afgesloten, wordt het dossier gedurende zeven jaren gearchiveerd en vervolgens vernietigd.

5. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Internationaal FamilieRecht Advies afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.

6. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor het Internationaal FamilieRecht Advies aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Internationaal FamilieRecht Advies gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.

7. Indien en voorzover geen uitkering plaatsvindt op grond van een verzekering is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 10.000,–. Mr.B.F.P. Lhoëst, alsmede diegenen die voor haar werkzaam zijn of zijn geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

8. Iedere aanspraak op het Internationaal FamilieRecht Advies vervalt indien de vordering tot vergoeding van schade niet binnen een jaar in rechte aanhangig is gemaakt, te rekenen vanaf de dag dat degene wiens aanspraak het betreft redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak is gebaseerd.

9. Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van een ieder die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

10. Indien Internationaal FamilieRecht Advies bij de uitvoering van een opdracht derden inschakelt, dan is zij gemachtigd om door die derden gehanteerde voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Internationaal FamilieRecht Advies voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.
Op de rechtsverhouding tussen Internationaal FamilieRecht Advies en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Slechts de rechtbank te Breda is bevoegd om van geschillen die voort mochten vloeien uit de uitvoering van de opdracht kennis te nemen.