Tarieven

Inzicht in kosten

Voordat u ons een opdracht geeft, worden allereerst het tarief en de kosten met u doorgenomen. Dit is een schatting van de totale kosten. Dat is echter niet altijd eenvoudig. Tijdens de behandeling van een zaak kunnen zich nieuwe en onvoorziene ontwikkelingen voordoen, die extra werk met zich brengen. Indien dit tot hogere kosten leidt, zal dit vooraf met u besproken worden.

Inzicht in tarieven

Het tarief wordt berekend aan de hand van drie elementen:

  • het basisuurtarief
  • de aan uw zaak bestede uren
  • de bijzondere factoren

Uurtarieven

Het basisuurtarief bedraagt € 160,– . Het uurtarief wordt vermeerderd met 21%  BTW. Afhankelijk van de omstandigheden kan een voorschot worden gevraagd.

Bestede uren

In beginsel worden de kosten berekend aan de hand van het basisuurtarief vermenigvuldigd met het aantal aan de zaak bestede uren. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. Voordat aan uw  zaak wordt begonnen, wordt eerst een inschatting gemaakt van het te verwachten aantal uren dat uw zaak in beslag zal nemen.

Bijzondere factoren

Vraagt een zaak om spoedige behandeling, dan kan een hoger basisuurtarief gelden. Ook wanneer door ons een deskundige in het buitenland wordt ingeschakeld, worden deze kosten doorbelast. Hierover worden altijd vooraf afspraken gemaakt.

De declaratie

Declaraties worden op regelmatige basis verzonden voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Hierdoor kan de kostenontwikkeling nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Algemene Voorwaarden

Op alle opdrachten van Internationaal FamilieRecht Advies zijn algemene voorwaarden van toepassing. U treft onze algemene voorwaarden aan bij de kostenopgave. U kunt ze ook vinden door hier te klikken.