Internationaal Erfrecht

Woont u in Nederland en heeft u bezittingen in het buitenland?
Heeft u een buitenlandse nationaliteit en heeft u bezittingen in Nederland?
Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in het buitenland?
Heeft u een dubbele nationaliteit?

Het is in al deze gevallen niet vanzelfsprekend dat het Nederlandse erfrecht op uw nalatenschap wordt toegepast. Of uw nalatenschap vererft volgens de regels van buitenlands of Nederlands erfrecht wordt bepaald door de verwijzingsregels van het internationaal privaatrecht.
Ieder land heeft zijn eigen regels van internationaal privaatrecht. In Nederland worden de regels van het Nederlandse internationaal privaatrecht toegepast (ongeacht uw nationaliteit) en in bijvoorbeeld Zwitserland of Marokko worden regels van respectievelijk het Zwitserse en het Marokkaanse internationaal privaatrecht toegepast (en ook dat ongeacht uw nationaliteit. Wanneer u zowel in Nederland als in Zwitserland bezittingen heeft zullen de Nederlandse autoriteiten de regels van het Nederlandse internationaal privaatrecht toepassen om te bepalen welk erfrecht van toepassing is en de Zwitserse autoriteiten op uw bezittingen de regels van het Zwitserse internationaal privaatrecht. Dit heeft tot gevolg dat in het ene land een ander erfrecht van toepassing kan worden verklaard dan in het andere land.

Goed om te weten:
Er is geen sprake van internationaal erfrecht als u in Nederland woont, de Nederlandse nationaliteit heeft en al uw vermogen in Nederland is gelegen.

Nieuwe Regels

Met de invoering van de Europese Erfrechtverordening per 17 augustus 2015 gelden in Nederland nieuwe regelsĀ op het terrein van het internationale erfrecht, te weten de internationale bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen. De regels van de Erfrechtverordening wijken behoorlijk af van de tot dusverre in Nederland geldende regels. Hoofdregel is nu dat het recht van de laatste gewone verblijfplaats van de erflater van toepassing is ten aanzien van de gehele nalatenschap. Wij informeren u graag over de verdere details van de nieuwe regels. Ook kunnen wij voor u nagaan of uw ‘oude’ testament nog geldig en praktisch uitvoerbaar is onder de werking van de Erfrechtverordening.

Testamenten

Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen:
Wanneer is een in het buitenland opgesteld testament rechtsgeldig in Nederland?
Is een handgeschreven testament rechtsgeldig?
Is een in Nederland opgesteld testament rechtsgeldig in het buitenland?

Naar Nederlands recht worden er strenge vormvoorschriften gesteld aan het opmaken van een testament. Wil een testament rechtsgeldig zijn dan moet het opgemaakt zijn door een notaris en ondertekend worden door zowel de notaris als de erflater. Dit is echter niet in alle buitenlanden het geval. Daar is het vaak voldoende als er een handgeschreven testament is, dat ondertekend is door de erflater en twee of meerdere getuigen.

Aan de hand van de door u verstrekte gegevens beantwoorden wij de vraag of uw (handgeschreven) testament ook in Nederland naar de vorm rechtsgeldig is en uitgevoerd kan worden.

Erfrecht

Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen:
Het recht van welk land is van toepassing op mijn nalatenschap?
Kan ik kiezen welk recht van toepassing is op mijn nalatenschap?
Als buitenlands erfrecht van toepassing is, welke rechtsregels gelden dan?

Indien u een buitenlandse nationaliteit heeft, in het buitenland woonachtig bent of vermogen in het buitenland heeft is het niet altijd zo dat Nederlands erfrecht op uw nalatenschap in Nederland en in het buitenland van toepassing is. In dergelijke gevallen is het heel goed mogelijk dat buitenlands erfrecht van toepassing is. Dit recht bepaalt dan bijvoorbeeld wie de wettelijke erfgenamen zijn en wie recht hebben op een legitieme portie. Ook bepaalt het toepasselijke recht of en in hoeverre u bijvoorbeeld uw kinderen kunt onterven.

Wij onderzoeken op basis van de door u verstrekte gegevens welk erfrecht in uw situatie geldt en of u eventueel in uw testament een rechtskeuze kunt uitbrengen voor het toepasselijke erfrecht.

Afwikkeling nalatenschap

Vragen die hierbij opkomen:
Hoe kunnen de erfgenamen een erfenis die in het buitenland is gelegen aanvaarden of verwerpen?
Kunnen de erfgenamen een erfenis in het buitenland is gelegen in Nederland of in het buitenland beneficiair aanvaarden?
Wie is bevoegd om tot afwikkeling van de boedel over te gaan bij een erfenis die in het buitenland is gelegen?
Hoe zit het als er een minderjarige erfgenaam is bij een internationale erfenis?
Wat zijn de bevoegdheden van een buitenlandse executeur over een nalatenschap die in Nederland is gelegen?

Het is niet zo dat als iemand in Nederland overlijdt dat dan altijd het Nederlandse recht van toepassing is op de afwikkeling van de nalatenschap. Evenmin is het zo dat als iemand in het buitenland overlijdt dat dan altijd het buitenlandse recht van toepassing is op de afwikkeling. Aan de hand van de regels van het internationaal privaatrecht onderzoeken wij welk recht van toepassing is op de afwikkeling van de nalatenschap en wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen.